การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ เป็นพหูพจน์

ภาษาดัตช์ก็เหมือนภาษาอังกฤษค่ะ มีการเปลี่ยนรูปคำนาม เมื่อทำให้เป็นพหูพจน์ บ่งบอกว่าของนั้นมีหลายชิ้นนะจ๊ะ ภาษาดัตช์มีหลักการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ดังนี้

1. เติม -en หลังคำนามเอกพจน์

het boek – de boeken

de verdieping – de verdiepingen

de vrouw – de vrouwen

de maand – de maanden

de fiets – de fietsen

de trein – de treinen

de dag – de dagen

de land – de landen

de deur – de deuren

de plant – de planten

de stoel – de stoelen

de vensterbank – de vensterbanken

de docent – de docenten

het bord – de borden

het seizoen – de seizoenen

de woonplaats – de woonplaatsen

de hankdtekening – de handtekeningen

de leeftijd – de leeftijden

de formulier – de formulieren

de sport – de sporten

de zwembad – de zembaden

de dans – de dansen

de entreekaart – de entreekaarten

de kerk – de kerken

de bank – de banken

de supermarkt – de supermarkten

de weg – de wegen

de hoek – de hoeken

het zebrapad – de zebrapaden

het plein – de pleinen

2. เติม -s หรือ ‘s

de tafel – de tafels

het meisje – de meisjes

de jongen – de jongens

de tram – de trams

de dochter – de dochters

de kalender – de kalenders

de datum – de datums

de postcode – de postcodes

het huisnummer – de huisnummers

de keuken – de keukens

de film – de films

de show – de shows

de bushalte – de bushaltes

het treinstation – de treinstations

het cafe’ – de cafe’s

de restaurant – de restaurants

het politiebureau – de politiebureaus

de rotonde – de rotondes

de taxi – de taxi’s

de auto – de auto’s

de euro-acceptgiro – de euro-acceptgiro’s

de hobby – de hobby’s

de agenda – de agenda’s

 

3. เติม -eren

het kind – de kinderen

het ei – de eieren

het lied – de liederen

 

4. เปลี่ยน f -> v หรือเปลี่ยน s -> z แล้วเติม -en

de brief – de brieven

de druif – de druiven

de dief – de dieven

 

het huis – de huizen

de doos – de dozen

de kaas – de kazen

het glas – de glazen

 

5. เปลี่ยนสระยาวให้เป็นสระสั้น เช่น aa -> a,  ee -> e,  oo -> o และ uu -> u

de straat – de straten

de week – de weken

het potlood – de potloden

de muur – de muren

de taal – de talen

de vraag – de vragen

de zoon – de zonen

de raam – de ramen

het brood – de broden

de afspraak – de afspraken

de bioscoop – de bioscopen

de bibliotheek – de bibliotheken

 

6. คำที่สั้นๆ มีการเติมตัวสุดท้ายเพิ่มไปอีกหนึ่งตัว ก่อนเติม -en

de klas – de klassen

de pen – de pennen

de pan – de pannen

de bus – de bussen

de tas – de tassen

de fles – de flessen

de cursus – de cursussen

de les – de lessen

de vuilnisbak – de vuilnisbakken

de multomap – de multomappen

de kapstok – de kapstokken

de jas – de jassen

de adres – de adressen

de sporthal – de sporthallen

 

7. อื่นๆ (แบบเปลี่ยนรูปไปเลย ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้นที่กล่าวมา)

de stad – de steden

het museum – de musea

de voornaam – de voornamen