De kat uit de boom kijken

สุภาษิตนี้แปลตรงตัวเป็นไทยได้ว่า “แมวกำลังมองมาจากต้นไม้”

ความหมายคือ แทนที่จะเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยทันที ก็ขอทำตัวเป็นเหมือนแมว คือเฝ้ามองอยู่ห่างๆ ว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นอย่างไร ก่อนที่จะตัดสินใจเอาตัวเข้าไปมีส่วนร่วม

de kat uit de boom