คำกริยา (stem) และการเปลี่ยนรูป

stem เปลี่ยนรูปเมื่อใช้กับประธาน ik และประธาน je, hij, ze (ที่เป็นเอกพจน์)

doen — doe — doet

studeren — studeer — studeert

heten — heet — heet

zitten — zit — zit

spreken — spreek — spreekt

wonen — woon — woont

werken — werk — werkt

gaan — ga — gaat

komen — kom — komt

kennen — ken — kent

hebben — heb — hebt

zijn — ben — bent — is