คำตรงข้าม

คำตรงข้ามทั่วไป

-A-

aan — uit

achter — voor

alles — niets

-B-

bijna — helemaal

-C-

cijfer (ตัวเลข)  — letter

-D-

minder — meer

dezelfde — andere

dorp — stad

druk  — rustig

-E-

ergens — negens

-F-

-G-

grof (หยาบ) — fijn

geven — nemen

goed  — fout

-H-

-I-

-J-

-K-

krijgen  — geven

knap  — dom

-L-

lang — kort

lezen — schrijven

-M-

-N-

-O-

-P-

-Q-

-R-

-Q-

-R-

-S-

-U-

-V-

vorige — volgende

-W-

-X-

-Y-

-Z-

ziek  — gezond

zonder  — met

 

เติม on ข้างหน้า ก็เป็นคำตรงข้ามแล้ว

belangrijk  — onbelangrijk